Historia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim

   Placówka istnieje od 1968 roku. Obecny budynek, oddany do użytku w listopadzie 2001 roku jest czwartą jej siedzibą. Mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 20. Każda zmiana wiąże się z poprawą warunków lokalowych, służąc korzystającym z pomocy poradni: dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Poradnia swoim działaniem obejmuje młodzież oraz dzieci zamieszkałe i uczące się na terenie wszystkich gmin Powiatu Sępoleńskiego. Poradnia zatrudnia 12 pracowników merytorycznych tj. 5 psychologów, 5 pedagogów, 2 logopedów, których zadaniem jest udzielanie szeroko rozumianej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz logopedycznej.

Poza działalnością diagnostyczną i opiniodawczo – orzeczniczą systematycznie poszerza się zakres pomocy o charakterze terapeutycznym. Poradnia specjalizuje się w terapii logopedycznej dzieci z wadami mowy, terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w procesie uczenia się, a także terapii psychologicznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania. Proponujemy systemowe podejście do problemów rodziny i wprowadzamy terapię rodziny jako najlepszą formę pomocy rodzinie. Ponadto za ważne uznajemy wprowadzanie nowoczesnych zasad wczesnej interwencji wobec dzieci  z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi. Zgodnie z ofertą wprowadzamy do szkół opracowane w poradni programy profilaktyczne i psychoedukacyjne.

Pracownicy poradni kierują się w swojej pracy rozporządzeniami właściwymi dla funkcjonowania takich placówek, normami etycznymi wynikającymi z wykonywania zawodu oraz zasadami uznanymi przez Polskę, a zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.
Zgodnie z konwencją:
– dziecko jest samodzielnym podmiotem, ze względu na niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej
– dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności
– rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka
– państwo ma wspierać rodzinę, a nie ją w jej funkcjach wyręczać.

Najważniejsze zasady zawarte w konwencji i respektowane przez pracowników poradni to: dobro dziecka, równość dzieci wobec prawa, poszanowanie praw i odpowiedzialności obojga rodziców, pomoc państwa w zabezpieczeniu odpowiednich warunków socjalnych i zdrowotnych rodziny.
Uznawane przez pracowników poradni podstawowe prawa i wolności osobiste dziecka:
– prawo do życia i rozwoju
– prawo do tożsamości
– prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania
– prawo do wyrażania własnych poglądów, także w postępowaniu sądowym
– prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami
– prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa
– prawo do ochrony zdrowia
– prawo do wypoczynku i czasu wolnego
– prawo do nauki
– prawo do korzystania z dóbr kultury
– prawo do informacji
– prawo do znajomości praw

W celu realizacji zadań własnych poradnia współpracuje ze szkołami oraz instytucjami działającymi dla dobra dzieci kierując się znajomością środowiska oraz rozpoznaniem aktualnie najistotniejszych problemów społecznych. W okresie nasilania się różnych czynników zagrażających rozwojowi dzieci i młodzieży pracownicy poradni stale podnoszą swoje kwalifikacje w celu poprawy jakości oferowanych usług. Z roku na rok zwiększa się zakres i różnorodność form pomocy i proponowanych dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom, a także ilość udzielonych porad i przeprowadzonych badań.

Obecna baza lokalowa umożliwia dalszy rozwój placówki. Funkcjonują 3 gabinety psychologiczne, 3 gabinety pedagogiczne oraz 2 gabinety logopedyczne. Jest również przygotowany gabinet przystosowany do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz do wczesnego wspierania rozwoju dziecka. Od maja 2017 poradnia dysponuje również pomieszczeniem do prowadzenia grupowych zajęć dla młodzieży  oraz grup wsparcia dla rodziców i nauczycieli. W ostatnich latach Poradnia PP wzbogaciła się również o konieczne w pracy testy psychologiczne i pedagogiczne. Przybyło ponad 100 pozycji naukowych i poradnikowych z zakresu psychologii i pedagogiki. Zakupiono pomoce do prowadzenia terapii logopedycznej i psychologiczno – pedagogicznej. Sukcesywnie wzbogaca się też biblioteka poradniana. Zakupywane są najnowsze publikacje z zakresu psychologii, pedagogiki. i logopedii. W ostatnich latach zrobiono dużo w celu podniesienia jakości pracy poradni, proponując rodzicom, dzieciom, młodzieży i nauczycielom coraz szerszy zakres usług psychologiczno – pedagogicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres
89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 20 tel/fax 52 3882147
tel. kom. 573126956
Sekretariat Czynny
Poniedziałek: 7:00 - 16:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00 Czwartek: 7:00 - 15:00 Piątek: 7:00 - 14:00
Działalność terapeutyczno-diagnostyczna
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 18:00 Czwartek: 8:00 - 16:00 Piątek: 8:00 - 14:00
E-mail

sekretariat@poradnia-sepolno.pl

Linki

adres skrzynki EPUAP: /PPPSepolno/skrytka