Oferta

LOGO  

   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim

   ul. Wojska Polskiego 20    

   telefon: 52 3882147  

tel. kom. 573126956

    www.poradnia-sepolno.pl; e-mail: sekretariat@poradnia-sepolno.pl

OFERTA  PROGRAMOWA

 PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

 

  

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie poradni

 

 1. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna  w obszarze rozwoju psychoruchowego, poznawczego i rozwoju emocjonalno-społecznego oraz kompetencji sprawności  językowych i inne.

 1. Terapia dzieci i młodzieży
 • terapia psychologiczna – zaburzenia sfery emocjonalno-społecznej, kształtującej się osobowości, m.in. zaburzenia lękowe, fobie, depresje, wycofanie społeczne, zaburzenia odżywiania, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), stres przedegzaminacyjny i inne;
 • terapia pedagogiczna – dla dzieci z niepowodzeniami szkolnymi, dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia), dla dzieci odroczonych od spełniania obowiązku szkolnego, wcześniejsza realizacja obowiązku szkolnego i inne;
 • terapia logopedyczna – zaburzenia artykulacji głosek, problemy w komunikacji ze względu na opóźniony rozwój  mowy, afazja i inne;  
 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju – wspomagające rozwój psychomotoryczny dzieci, od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole;
 • terapia zaburzeń integracji sensorycznej  – dla dzieci doświadczających trudności w obszarze codziennego funkcjonowania, takich jak:   
 • nadruchliwość, nadaktywność;
 • nadmierna powolność, nieśmiałość, wyciszenie;
 • nadwrażliwość na ruch – unikanie zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach, karuzeli, choroba lokomocyjna;
 • niska sprawność ruchowa, trudności w bieganiu, skakaniu, jeździe na rowerze, słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymywaniem równowagi;
 • problemy z samoobsługą (ubieranie, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek);
 • unikanie zabaw plastycznych z użyciem rąk (plastelina, glina, piasek, farby), trudności z zabawami manualnymi (rysowanie, cięcie nożyczkami);
 • opóźnienie rozwoju mowy, wada wymowy;
 • trudności z koncentracją uwagi;
 • brak apetytu, jedzenie w sposób nieuważny, brudząc ubranie;
 • negatywna reakcja na pewne bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe – dziecko nie lubi mycia włosów, czesania, obcinania paznokci, unika określonych materiałów, nie lubi chodzić boso;
 • częste reakcje złością, agresją;
 • doświadczanie trudności w uczeniu się (kłopoty z zapamiętywaniem, czytaniem, pisaniem, ortografią);

Może być stosowana także w przypadku dzieci z autyzmem, ADHD, Zespołem Downa, Zespołem Aspergera i różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi.

 • terapia ręki – dla dzieci z trudnościami manualnymi, mających problemy z czynnościami samoobsługowymi, niechętnie podejmujących się zadań wymagających precyzyjnych ruchów dłoni.

 

Warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców

Zajęcia warsztatowe dla dzieci 0 – 6 roku życia

 •  „Zabawy rytmiczne” z elementami rytmiki i „Metody Dobrego Startu” – cykl zajęć dla przedszkolaków;
 • Zajęcia wspomagające rozwój mowy dziecka z elementami metody W. Scherborne,  M. Bogdanowicz oraz elementami logorytmiki;
 • „Zwinne rączki”  – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami terapii ręki;
 • „W krainie emocji” – zajęcia  rozwijające sferę emocjonalno – społeczną dla dzieci

4-6 letnich;

 • „Bajki Pomagajki” –  zajęcia prowadzone w oparciu o bajki terapeutyczne.

 

Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

 • Skuteczne techniki uczenia się – koncentracji i motywacja;
 • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas IV-VIII związane z zagrożeniami zachowaniami ryzykownymi, dotyczącymi alkoholu, narkotyków, dopalaczy;
 • Cyberprzemoc i wirtualne uzależnienie;
 • „Od łobuza do artysty” – klasa III, IV – zajęcia grupowe z elementami muzykoterapii i arteterapii  (dla uczniów z zaburzeniami funkcjonowania społecznego);
 • „Seksualność człowieka” – grupa psychoedukacyjna dla dziewcząt i chłopców w okresie dorastania;
 • „Stres i sposoby radzenia sobie z nim”;
 • „Zgrana klasa” – zajęcia integracyjne;
 • „Równi w różnorodności” – zajęcia rozwijające postawę tolerancji;
 • „Gadki z psem” – zajęcia rozwijające umiejętność radzenia sobie w sytuacji zagrożenia przemocą,
 • Doradztwo zawodowe – wspieranie w wyborze ścieżki kariery zawodowej,
 • Afirmacja życia jako sposób przeciwdziałania depresji – cykl zajęć kształtujących umiejętności  radzenia sobie ze stresem, edukacja w zakresie wiedzy o depresji młodzieńczej, rozwijanie postawy afirmującej życie poprzez wartości;
 • Trening Pewności Siebie dla nastolatków.

 

 

 

Oferta skierowana do rodziców

 • Indywidualne konsultacje dla rodziców – pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, rodzinnych i  trudności w nauce;
 • Nieprawidłowości w rozwoju mowy a kariera szkolna dziecka;
 • Rola książki w życiu dziecka;
 • Wzbudzanie motywacji dzieci do systematycznej nauki;
 • Prawa dziecka i rola granic w wychowaniu;
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci  rozwijających się prawidłowo oraz tych z zaburzeniami  i deficytami rozwojowymi;
 • Zagrożenia wieku adolescencji;
 • Jak wychowywać dziecko w zmieniającym się świecie – rozwój technologii, cyberprzemoc, migracja zarobkowa;
 • Szczęśliwy rodzic i szczęśliwy dom to szczęśliwe dziecko – jak radzić sobie ze stresem dnia codziennego?;
 • Program psychoedukacyjnej pomocy rodzicom w zaktualizowaniu wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami młodzieży;
 • „Dzieci w sieci” – zagrożenia wynikające z korzystania z internetu;
 • Rodzic jako pierwszy doradca w kreowaniu ścieżki zawodowej dziecka.

Oferta skierowana dla nauczycieli

 • Sieci współpracy specjalistów – spotkania grup specjalistów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie powiatu (logopedzi, pedagodzy, psycholodzy).
 • Cykl spotkań dla nauczycieli początkujących – wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci i młodzieży,
 • Wsparcie Rad Pedagogicznych w zależności od zgłaszanych potrzeb;
 • Praca z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na terenie w placówkach oświatowych;
 • Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Szkolna interwencja profilaktyczna – sposoby redukowania zachowań prowokacyjnych i nieakceptowanych społecznie w warunkach systemu szkolnego;
 • Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i rodzicami o zagrożeniach współczesnej cywilizacji multimedialnej i substancji psychoaktywnych?;
 • Umiejętność skutecznego dialogu jako narzędzie do budowania relacji  i pokonywania konfliktów w zespole klasowym;
 • Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego na terenie szkoły;
 • Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze – „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. I i II (wg potrzeb).

 

 

W NASZEJ OFERCIE MIĘDZY INNYMI:

 

TERAPIA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

Prowadzimy diagnozę i terapię zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i trwają od 30 – 45 minut, w zależności od możliwości dziecka.

INTEGRACJA SENSORYCZNA jest to proces, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje płynące z ciała i środowiska, po czym wysyła odpowiednią reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej (dotykrównowaga oraz czucie ciała) mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ich dobre zintegrowanie jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych wszystkich wyższych zmysłów i umiejętności. Należą do nich na przykład: wzroksłuchmowa, umiejętność chodzenia oraz zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, jak malowanie, pisanie.

Zaburzenia integracji sensorycznej mają miejsce, gdy mózg nie jest zdolny do prawidłowego przetwarzania bodźców zmysłowych. Dziecko wówczas ma trudności z wykonaniem i zaplanowaniem własnych działań, może być nadmiernie ruchliwe, ma kłopoty z koncentracją uwagi. Pojawiają się również zaburzenia w rozwoju koordynacji ruchu, umiejętności pisania czy czytania.

……………………………………………………………….

 

Warsztaty podnoszące kompetencje emocjonalno-społeczne

dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. Dają one możliwość lepszego rozpoznawania, nazywania  i wyrażania własnych emocji, pozwalają wyznaczać i osiągać pozytywne cele w kontaktach społecznych, uczą okazywania troski i zainteresowania potrzebami innych. 

W trakcie zajęć dzieci i młodzież uczą się współpracy, przestrzegania reguł i rozwiązywania konfliktów. Spotkania grupowe dają szansę na rozwijanie umiejętności przełamywania lęku w kontaktach z innymi ludźmi, na odkrywanie własnych mocnych stron i obszarów trudności. 

 

 

…..……………………………………………………………….

Szkolenia Rad Pedagogicznych na temat:

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie szkoły w ujęciu nowych przepisów prawa oświatowego

………………………………………………………………..

Proponujemy również udział specjalistów w przygotowywaniu

Wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ  

Z PEŁNĄ OFERTĄ PRACY PORADNI 

 

 

Adres
89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 20 tel/fax 52 3882147
tel. kom. 573126956
Sekretariat Czynny
Poniedziałek: 7:00 - 16:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00 Czwartek: 7:00 - 15:00 Piątek: 7:00 - 14:00
Działalność terapeutyczno-diagnostyczna
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 18:00 Czwartek: 8:00 - 16:00 Piątek: 8:00 - 14:00
E-mail

sekretariat@poradnia-sepolno.pl

Linki

adres skrzynki EPUAP: /PPPSepolno/skrytka