Zadania

 

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności w formie:

1) porad i konsultacji
2) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i specjalistów oraz rodziców
3) udziału w zebraniach rad pedagogicznych na terenie przedszkoli, szkół i placówek
4) warsztatów psychoedukacyjnych
5) grup wsparcia dla rodziców i nauczycieli
6) wykładów i prelekcji
7) prowadzeniu mediacji
8) interwencji kryzysowych
9) działalności informacyjno- szkoleniowej
10) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposobów współpracują w celu doskonalenia swojej pracy w szczególności poprzez wymianę doświadczeń. 

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. 

W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Korzystanie z usług diagnostyczno- terapeutyczno- profilaktycznych jest nieodpłatne. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zależności od zgłaszanych potrzeb na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, poradnia wydaje opinię lub orzeczenie. 

Wydawane przez poradnie opinie dotyczą m.in. przyspieszenia obowiązku szkolnego, odroczenia obowiązku szkolnego, dostosowania wymagań edukacyjnych, objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, udzielanie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, zwolnienia z drugiego języka obcego, inne opinie w sprawie kształcenia i wychowania dziecka.

W poradni działa zespół orzekający, który wydaje:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  • orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
  • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
  • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 

 

p003_1_01-300x203

Adres
89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 20 tel/fax 52 3882147
tel. kom. 573126956
Sekretariat Czynny
Poniedziałek: 7:00 - 16:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00 Czwartek: 7:00 - 15:00 Piątek: 7:00 - 14:00
Działalność terapeutyczno-diagnostyczna
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 18:00 Czwartek: 8:00 - 16:00 Piątek: 8:00 - 14:00
E-mail
ppp_sepolno@vp.pl
Linki

adres skrzynki EPUAP: /PPPSepolno/skrytka