WWRD

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Każdy rodzic, kiedy rodzi się jego dziecko, ma nadzieję, że będzie ono zdrowe i sprawne. Niestety nie zawsze tak jest. Czasami rozwój dziecka przebiega nieprawidłowo od samego początku, zostaje stwierdzona niepełnosprawność rodzice dziecka są przerażeni, chcą mu zapewnić jak najlepszą pomoc.

Jedną z form pomocy dziecku jest wczesna interwencja, która polega zarówno na diagnozie, jak i terapii deficytów związanych z odchyleniami rozwojowymi. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje od dawna takie rozwiązanie w postaci zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Czym ono jest? Jak zapewnić taką opiekę dziecku? Gdzie realizować zajęcia? 

Formalnym warunkiem otrzymania pomocy w ramach WWRD jest uzyskanie – na wniosek rodziców dziecka opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, która jest wydawana przez zespół orzekający działający przy publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. WWRD obejmuje dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Można je organizować przedszkole, szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ale też inne podmioty za zgodą organu prowadzącego. Zajęcia te, obok zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, czy doskonalących kompetencje emocjonalno-społeczne są dodatkową formą pracy wspierającej rozwój. Wczesne wspomaganie rozwoju jest bezpłatną i kompleksową formą pomocy skierowaną do najmłodszych dzieci z niepełnosprawnością.

Wczesne wspomaganie rozwoju to działania mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dziecka. Obejmuje ono swoimi działaniami  dzieci z niepełnosprawnością wraz z  członkami rodziny. Inaczej mówiąc, zadaniem wczesnego wspomagania rozwoju jest pobudzanie do rozwoju tych sfer, które zostały uszkodzone i usprawnianie tych, które są zaburzone. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz rodziny stwarza szanse rozwojowe umożliwiające osiągnięcie określonych umiejętności fizycznych, poznawczych i emocjonalnych. Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia.

W sępoleńskiej poradni, zgodnie z prawem oświatowym zajęcia z wczesnego wspomagania realizuje pedagog, psycholog i logopeda, którzy posiadają do tego właściwe kwalifikacje, jak ukończone studia z zakresu oligofrenopedagogiki, neurologopedii, integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju, a także wiele dodatkowych kursów wzbogacających ich warsztat pracy. Specjaliści zajmują się pracą z dzieckiem i rodzicem w oparciu o nowoczesne metody i szeroki zakres narzędzi terapeutycznych. Dzieci uczestniczą w zajęciach w sali integracji sensorycznej, korzystając z wspaniałych sprzętów, jak świetlny basen z piłkami, światłowody, huśtawki, projektory świetle, itp. Sale wyposażone są w monitor i tablice multimedialne oraz świetlny dywan, z których mogą korzystać również dzieci ze znacznymi i głębokimi niepełnosprawnościami. Specjalistyczne narzędzia pozwalają uatrakcyjnić proces stymulacji rozwoju, dzięki czemu dzieci bardzo chętnie uczestniczą w takich aktywnościach. Zajęcia w poradni są często niesamowitą przygodą wywołującą mnóstwo pozytywnych emocji. Dzięki pomocy specjalistów dzieci z niepełnosprawnościami mają szanse na zmniejszanie, wyrównanie deficytów rozwojowych, co za tym idzie zwiększenie szans na powodzenia rozwojowe i edukacyjne w przyszłości.

JAK WWRD TO TYLKO W PPP! – FILM

 

ZACHĘCAMY DO REALIZACJI ZAJĘĆ Z WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA NA TERENIE NASZEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ    

 

 

Jakie są warunki uczestnictwa dziecka w zajęciach WWR?

  • Rodzic lub opiekun prawny dziecka z  problemami rozwojowymi, zdrowotnymi, z niepełnosprawnością składa wniosek do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o wydanie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wraz z zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym niepełnosprawność dziecka; zgłoszenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące objęcia dziecka zajęciami Wczesnego Wspomagania Rozwoju na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego w sekretariacie Poradni.
  • Rodzic/opiekun prawny zostaje poinformowany przez specjalistę prowadzącego zajęcia z dzieckiem o proponowanym terminie zajęć  i zgłasza się wraz  z dzieckiem na umówione terminy do Poradni. 
  • Kierunki pracy z dzieckiem i jego rodziną wyznaczane są w oparciu o wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonalną, przygotowaną przez zespół specjalistów.
  • W oparciu o diagnozę Zespół WWR opracowuje indywidualny program pracy terapeutycznej dla danego dziecka oraz ustala harmonogram spotkań. 
  • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
  • Dziecko może korzystać z zajęć WWR do czasu rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 
  • Korzystanie ze wsparcia w ramach WWR jest dobrowolne i bezpłatne.

 

 

Adres
89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 20 tel/fax 52 3882147
tel. kom. 573126956
Sekretariat Czynny
Poniedziałek: 7:00 - 16:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00 Czwartek: 7:00 - 15:00 Piątek: 7:00 - 14:00
Działalność terapeutyczno-diagnostyczna
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 18:00 Czwartek: 8:00 - 16:00 Piątek: 8:00 - 14:00
E-mail
ppp_sepolno@vp.pl
Linki

adres skrzynki EPUAP: /PPPSepolno/skrytka