Procedury COVID-19

 

Procedura funkcjonowania

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim

w trakcie epidemii COVID – 19

Procedura funkcjonowania PPP w trakcie epidemii COVID-19(PDF)

 

Celem wdrażanych procedur jest:

1. Zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2   pracowników i pacjentów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim.

2. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie Poradni w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

3. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne zapobiegające szerzeniu się zakażeń.

 

I. Zapewnienie zabezpieczenia pracownikom poradni.

1. Zadania i procesy wymagające ścisłej interakcji podlegają modyfikacji, aby fizyczna odległość między pracownikami gwarantowała zachowanie bezpieczeństwa pracy tj. minimum 2 m.

2. W razie konieczności w poradni wprowadzona może zostać praca zmianowa, rotacyjna w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie poradni.

3. Wprowadza się zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. pomieszczenia socjalnego, co umożliwi zachowanie dystansu społecznego, tj. do 3 osób.

4. Pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej w tym: maski lub  przyłbice, rękawiczki jednorazowe oraz środku do dezynfekcji rąk.

5. Pracownikom poradni zaleca się:

 •  Przed rozpoczęciem pracy należy umyć ręce wodą z mydłem.
 •  Nosić osłonę na nos i usta, lub przyłbicę oraz rękawice ochronne. Podczas wykonywania obowiązków; w pracy z dzieckiem rękawice są konieczne.
 •  Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników wynoszącą min. 2 metry.
 •  Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce lub dezynfekować dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 •  Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 •  Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 •  Dołożyć wszelkich starań, aby stanowisko pracy było czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, czy biurka.
 •  Regularnie (kilka razy dziennie) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

6. Pomieszczenia poradni są wietrzone w miarę możliwości kilka razy dziennie.

7. Spotkania i narady pracowników ograniczone zostają do niezbędnego minimum, a jeśli są niezbędne, to odbywają się z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami.

8. Celem ograniczenia kontaktów między pracownikami zaleca się tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji telefonów, poczty elektronicznej itp.

9. Pracownicy poradni przeszkoleni zostają z zakresu postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia u pracownika/ klienta.

10. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów ze strony układu oddechowego nie powinien on przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ lub PSSE w Sępólnie Krajeńskim, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia.

II. Zmiany w organizacji pracy poradni.

1. Przyjmowanie klientów odbywa się na podstawie zgłoszeń telefonicznych lub wniosków w formie papierowej, które przeszły 2-dniową kwarantannę.

2. Przyjęcie poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiad epidemiologicznego – załącznik nr 1 Ankieta.

3. Zapewnia się taką organizację pracy, by uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych dzieci. Ustala się rozdział czasowy w przyjmowaniu dzieci na badania.

4. Obecność na terenie poradni przebiega według zasad:

 •  Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do poradni i po wejściu do gabinetu przygotowań dzieci do badania  przekazuje je pracownikowi (rodzic/opiekun nie wchodzi do dalszej części budynku poradni, poza wymienionym gabinetem);
 •  Dziecko zostaje wyposażone w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczka/przyłbica);
 •  Ze środków ochrony osobistej korzysta również specjalista (rękawiczki, maseczka/przyłbica);
 •  Badanie odbywa się w wyznaczonym gabinecie, który wcześniej został odpowiednio przygotowany pod względem sanitarnym (łącznie z używanymi przedmiotami);
 •  Badany – badający zachowują bezpieczną odległość minimum 2m;
 •  W wyznaczonym gabinecie przeprowadza się jedno badanie w ciągu dnia; lub po dezynfekcji lampą bakteriobójczą, zgodnie z instrukcją, może być zorganizowane kolejne badanie;
 •  Po zakończeniu badania informuje się rodzica/opiekuna telefonicznie o możliwości odebrania dziecka oraz o wstępnych wynikach diagnozy;
 •  Przed opuszczeniem poradni zabezpiecza się używane przez dziecko środki ochrony osobistej (zamykany pojemnik specjalnie do tego celu wyznaczony w łazience na parterze).
 •  Całościowe badanie dziecka odbywa się w tym samym gabinecie.
 •  Całościowa dokumentacja po badaniu dziecka zostaje odłożona na kwarantannę na 24 godziny.

5. Zasady przeprowadzania badania:

• Wcześniejszy kontakt telefoniczny specjalisty PPP z rodzicem/opiekunem w celu ewentualnego uzupełnienia dokumentacji oraz przeprowadzenia wywiadu wstępnego  (szczegóły – Ankieta zał. 1).

6. Wszelkie inne sprawy dotyczące diagnozy oraz wydania dokumentu ustala się z rodzicem/opiekunem głównie telefonicznie lub mailowo.

7. Dokumenty wysyła się pocztą w trybie określonym stałą procedurą.

8. Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/klientami.

9. Jeżeli występuje konieczność dokonania odstępstwa od ustalonej procedury, to obowiązują wtedy szczególne środki ostrożności.

 

III. Przestrzeganie zasad higieny i wdrożenie reżimu sanitarnego w poradni.

 1. Do poradni może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Dzieci do poradni są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzić dziecka do poradni.
 4. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszystkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, tylko osoby zdrowe).
 5. Przed wejściem do korytarza budynku na parterze placówki zorganizowane jest stanowisko do dezynfekcji rąk wyposażone w środki dezynfekcyjne, instrukcję dotyczącą dezynfekcji rąk oraz informację o obowiązku dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby dorosłe (pracowników i klientów) wchodzące do poradni.
 6. Rodzice/ opiekunowie po dezynfekcji rąk zakładają rękawiczki ochronne.
 7. Pracownicy i klienci poradni zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego 2m oraz zakrywania ust i nosa.
 8. Procesy sprzątania pomieszczeń poradni w tym pomieszczenia sanitarnohigieniczne przeprowadzane są wg ustalonych harmonogramów.
 9. Po zakończeniu badania dokonuje się szczegółowej dezynfekcji gabinetu oraz wykorzystywanych narzędzi i przyborów do tego koniecznych.
 10. Procesy sprzątania są monitorowane.
 11. W obiekcie przeprowadzana jest przez pracowników, kilka razy dziennie i w razie potrzeby, bieżąca dezynfekcja blatów, stołów, klamek, klawiatury telefonów, włączników światła i innych powierzchni elementów wyposażenia często używanego, jak również pomieszczeń sanitarnohigienicznych.
 12. Każdy z pracowników dezynfekuje po sobie i sprząta stanowisko pracy.
 13. Pomieszczenia wietrzone są kilka razy dziennie.
 14. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, w widocznym miejscu, umieszczone są instrukcje mycia rąk, instrukcje dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
 15. Z gabinetów poradni usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do badań wykorzystuje się przedmioty należy je dokładnie po każdym badaniu umyć wodą z mydłem lub dezynfekować.
 16. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do poradni i z poradni niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 

IV. Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia u pracownika/klienta zakażenia koronawirusem.

 

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gorączka) osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren poradni. Powinna zostać poinformowana o konieczności kontaktu telefonicznego z lekarzem POZ.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika/klienta przebywającego w poradni niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować osobę poprzez umieszczenie w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób, wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych poleceń. Gdy sytuacja dotyczy dziecka niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odbioru dziecka z poradni.
 3. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał podejrzany o zakażenie pracownik/klient, jak również wykazu osób, z którymi miał kontakt.
 4. Pomieszczenia poradni poddane są sprzątaniu, zgodnie z procedurami oraz dezynfekcji ze szczególnym uwzględnieniem obszaru i powierzchni dotykowych, w którym przebywała osoba podejrzana o zachorowanie (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

 

 

 

 

W przypadku pytań czy problemów jesteśmy do Państwa dyspozycji!

 

 

Adres
89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 20 tel/fax 52 3882147
tel. kom. 573126956
Sekretariat Czynny
Poniedziałek: 7:00 - 16:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00 Czwartek: 7:00 - 15:00 Piątek: 7:00 - 14:00
Działalność terapeutyczno-diagnostyczna
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 18:00 Czwartek: 8:00 - 16:00 Piątek: 8:00 - 14:00
E-mail
ppp_sepolno@vp.pl
Linki

adres skrzynki EPUAP: /PPPSepolno/skrytka